Вимоги до космічної зйомки природних заповідників України
14.12.2011   //  

Технічні, якісні, кількісні та інші вимоги до закупівлі

послуг консультативних з програмного забезпечення і послуг з розроблення програмного забезпечення інших (Впровадження технологій дистанційного зондування землі для проведення державного моніторингу навколишнього природного середовища із застосуванням засобів автоматизації та геоінформаційних систем. 1 етап (за виключенням придбання комп’ютерної техніки)

1. Назва предмету закупівлі:

Послуги консультативні з програмного забезпечення і послуги з розроблення програмного забезпечення інші (Впровадження технологій дистанційного зондування землі для проведення державного моніторингу навколишнього природного середовища із застосуванням засобів автоматизації та геоінформаційних систем. 1 етап (за виключенням придбання компютерної техніки).

2. Підстави для надання послуг:

–  Закон України “Про природно-заповідний фонд України”;

– Постанова Кабінету Міністрів України від 19.09.2011 р. № 996 “Про перерозподіл у 2011 році видатків, передбачених Міністерству екології та природних ресурсів за деякими бюджетними програмами та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України”;

–  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року №577-р «Про затвердження Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011-2015 роки». Національний план дій, ціль 3. Досягнення безпечного для здоров’я людини стану навколишнього природного середовища, пункт 132. «Впровадження інноваційних технологій проведення екологічного моніторингу із застосуванням сучасних технічних засобів та інформаційних систем».

– Стратегія державної екологічної політики України до 2020 року

3. Мета і призначення послуг:

Мета: створення на базі Міністерства екології та природних ресурсів України центра та системи моніторингу і контролю стану територій природно-заповідного фонду та природних ресурсів України з використанням космічних та геоінформаційних технологій для реалізації базових принципів Стратегії державної екологічної політики України до 2020 року у відношенні структури системи державного екологічного моніторингу.

Актуальність: Враховуючи досвід європейських країн та Росії, все більше актуальним стає розвиток і впровадження комплексних технологічних рішень, які спрямовані на потреби різних галузей. Зокрема, застосування дистанційного спостереження з використанням сучасних космічних технологій. Космічний моніторинг значно полегшує проведення кадастрових робіт, забезпечує актуальність і візуальність інформації, а також можливість проведення аналізу та моделювання змін у навколишньому середовищі.

На сьогоднішній день космічна зйомка є надійним, детальним, регулярним та актуальним джерелом інформації про більшість об’єктів, явищ та процесів на поверхні Землі. Одна з головних властивостей даних отриманих шляхом космічної зйомки – їх достовірність, об’єктивність та незалежність від будь-яких суб’єктивних факторів.

Призначення: для використання структурними підрозділами Мінприроди та установами природно-заповідного фонду.

4. Основні задачі:

4.1.               Розробка загальної концепції функціонування системи моніторингу визначення її цілей та задач, підготовка структурно-функціональних схем.

4.2.               Розробка і поставка в Мінприроди комплексної технології функціонування системи моніторингу, реалізованої у вигляді відповідних автоматизованих робочих місць (далі АРМ), включаючи цикли автоматизованої обробки космічних знімків спільно з іншими видами інформації, їх аналізу та інтерпретації, побудови оцінок та прогнозів розвитку ситуації, інформаційної підтримки прийняття рішень по ліквідації та оцінці наслідків негативних ситуацій.

4.3.               Збирання, підготовка та обробка всієї інформації про території природно-заповідного фонду України, що є в розпорядженні Міністерства екології та природних ресурсів України, а також з інших джерел.

4.4.                Виконання повного циклу екологічного моніторингу за 2009-2011 рр. для 25 територій природно-заповідного фонду України з використанням розроблених технологічних циклів та АРМ.

4.5.                Проектування та розробка бази просторових даних по територіях природно-заповідного фонду України. Наповнення бази даних відповідними видами інформації.

4.6.               Проектування та розробка спеціалізованого розподіленого геоінформаційного ресурсу Мінприроди (геопортал) з урахуванням системи документообігу та звітності, яка склалась в Мінприроди (з можливістю її розвитку). Впровадження геопорталу на базі Мінприроди.

4.7.               Впровадження розроблених АРМ та технологічних циклів на базі замовника. Встановлення, настройка та налагодження АРМ та геопорталу. Спеціалізоване навчання, розширений консалтинг по всім виникаючим питанням.

5. Вихідні дані для надання послуг:

При наданні послуг мають бути використана така інформація:

5.1.               Космічні знімки середньої розподільної здатності (5-10 м) всієї території природно-заповідного фонду України з урахуванням 5-ти кілометрових буферних зон;

5.2.               Космічні знімки високої розподільної здатності (0,5-2,5 м) найбільш важливих територій в межах природно-заповідного фонду України для забезпечення детального моніторингу;

5.3.               Космічна зйомка високої розподільної здатності (2-2,5 м) з точністю позиціонування після виконання ортотрансформування не гірше 12 м на місцевості (точність М 1:25000) для забезпечення точного позиціонування космічних знімків середньої розподільної здатності;

5.4.               Інформація про території природно-заповідного фонду України яка є в розпорядженні Міністерства екології та природних ресурсів України (літописи, проекти організації територій природно-заповідного фонду, статистичні, картографічні матеріали), а також інші джерела інформації;

5.5.               Топографічна карта України М 1: 50 000.

6. Вимоги до надання послуг:

В ході наданні послуг, має бути розроблена та поставлена Міністерству комплексна технологія функціонування системи моніторингу об’єктів ПЗФ, яка забезпечує автоматизовану обробку, дешифрування космічних знімків, виконання багатоваріантного аналізу інформації з використанням розвинутого апарату графостатистичного, математичного, геопросторового аналізу, імітаційного моделювання, синтез інформації отриманої в процесі обробки з усіма іншими видами інформації, максимальну достовірність, відтворюваність результатів моніторингу, гарантовану точність інтерпретації космічних знімків одночасно із забезпеченням високої продуктивності системи моніторингу, максимальну оперативності отримання результатів для підтримки прийняття управлінських рішень, а також надання інформації  користувачам системи шляхом забезпечення відповідних WEB-сервісів.

Запропонована технологія повинна бути реалізована у вигляді комплексу АРМ на базі найбільш сучасного та продуктивного програмно-апаратного забезпечення для автоматичної фотограмметричної, радіометричної та спектральної обробки космічних знімків.

Створення має вестись шляхом відпрацювання технологічних ланцюжків, направлених на оперативну обробку знімків середньої та високої розподільної здатності, налаштування, конфігурування, наладки апаратно-програмного забезпечення для вирішення конкретних технологічних задач, створення структурно-технологічних схем та докладних покрокових інструкцій реалізації процедур в конкретному програмному забезпеченні.

Виконавець зобов’язаний підготувати документацію з метою можливого доопрацювання програмного забезпечення  та навчання працівників Мінприроди.

a.                 Кількість  територій, моніторинг яких проводиться – 25.

b.                Загальна кількість циклів моніторингу для однієї території  – не менше 3, включаючи, як мінімум, одне покриття зйомкою за 2011 г.

c.                 Для всіх космічних знімків повинна виконуватись процедура ортотрансформування. В результаті її виконання повинні бути отримані ортозображення земної поверхні з точністю позиціонування на місцевості  не гірше 12 м.

d.                Для всіх космічних знімків повинна бути виконана процедура атмосферної корекції, яка усуває вплив атмосфери на результати дешифрування об’єктів на місцевості.

e.                 Мінімальні площі змін, що виявляються повинні складати: для рубок та місць розробки корисних копалин, розкриття ґрунтів – 0,05 га, для об’єктів будівництва та звалищ – 0,01 га;

f.                  Точність встановлення координат, позиціонування векторних картографічних об’єктів – не гірше 12 м. на місцевості, площ виявленнях змін – не більше 5%;

7. Термін надання послуг: 20 грудня 2011 року.

8. Очікувані результати та порядок надання послуг:

Створення єдиного геоінформаційного ресурсу (геопорталу), що базується на матеріалах отриманих шляхом дистанційного зондування землі з космосу та інтегруючого в собі всі інші види інформації, що має програмні засоби та інтерфейси для максимально доступного, зручного відображення інформації з метою прийняття управлінських рішень, аналітичними функціями, інструментами оперативної оцінки екологічних та економічних збитків.

Програмне забезпечення системи моніторингу повинно забезпечувати можливість реалізації наступних функцій:

– Візуалізація та обробка даних дистанційного зондування;

– Обробка та глибокий спектральний аналіз мультиспектральних та гіперспектральних зображень;

– Просторова прив’язка зображень;

– Ортотрансформування;

– Атмосферна корекція;

– Інтерактивне дешифрування та класифікація;

– Аналіз рослинності з використанням вегетаційних індексів (NDVI);

– Геометрична та радіометрична корекція;

– Інтерактивне спектральне та просторове покращення зображень;

– Підтримка векторних форматів ArcInfo Interchange (.e00), MapInfo Interchange format (.mif), Shapefiles (.shp), MicroStation DGN (.dgn), DXF vector files (.dxf), USGS DLG files (.ddf, .dlg), USGS SDTS files (.dlg);

– Підтримка растрових форматів AVHRR, HDF SeaWiFS, MrSID, BMP, JPEG, NLAPS, ER Mapper PCI (.pix), Landsat 7 Fast (.fst), RADARSAT, ERDAS IMAGINE 8.x (.img), Landsat 7 HDF, SRF, GeoTIFF, MAS-50, TIFF, HDF, MRLC (.dda), RapidEye (.nitf);

– Підтримка форматів постачальників даних ДЗЗ Landsat-7, SPOT-5, IKONOS, QuickBird, WorldView-1, 2, OrbView-3, IRS, ASTER, MODIS, EROS, ENVISAT, ), RapidEye , ALOS, CARTOSAT-1, NOAA, FORMOSAT-2, WorldView-1, GeoEye-1;

– Можливість роботи з даними в форматі NITF, включаючи читання та відображення зображень та анотацій в форматі NITF, стискання файлів з використанням алгоритмів JPEG 2000, конвертація форматів версій NITF 1.1, NITF 2.0 и NITF 2.1, доступ до метаданих файлу NITF.

Програмне забезпечення для обробки та аналізу даних ДЗЗ повинно мати відкриту архітектуру.

В поставку програмного забезпечення для обробки та аналізу даних ДЗЗ повинні входити:

– Плаваюча (мережева) ліцензія на 5 робочіх місць, яка не має обмежень по терміну дії;

– Документація користувача на українській мові, включаючи опис всіх основних функцій, теорію та приклади;

Програмне забезпечення для ГІС-аналізу повинно забезпечувати можливість виконання наступних функцій

– Завантаження картографічної інформації, векторних шарів, космічних знімків та інших растрових шарів;

– Редагування геоданних та виведення на друк;

– Розрахунок площ, довжин та відстаней на місцевості;

– Робота з шарами даних: включення, відключення, видалення та додавання нових шарів в проект;

– Використання шаблонів оформлення карт, створення власних шаблонів оформлення та виведення картографічної та супровідної інформації на друк;

– Наявність каталогу проекцій, можливість створювати проекції користувача;

– Підтримка аналітичних запитів по семантичному та просторовому критерію на пошук та відображення об’єктів по заданим характеристикам, в тому числі із виконанням цих запитів на стороні сервера СУБД;

– Створення тематичних та аналітичних карт на основі просторової та атрибутивної інформації в БД;

– Створення, перегляд та редагування веб-додатків та баз геоданних безпосередньо з ПО для ГІС-аналізу;

– Картування відстаней, картування щільності, інтерполяція растру, аналіз поверхонь;

– Управління тривимірними даними та створення шарів, для яких задаються тривимірні параметри візуалізації, перегляд сцен та даних в тривимірній перспективі, генерація поверхонь у відповідності з растровою моделлю TIN;

– Геостатистичний аналіз просторових даних та побудова статистично достовірних поверхонь, виявлення глобальних та локальних трендів, аномалій та взаємозв’язків між наборами даних;

– Підтримка відкритих експортних форматів даних сторонніх виробників DGN, DWG, DXF, SHP, MIF, TAB, OGC GML, OGC WFS, OGC WMS,TIFF,JPEG,SXF;

– Підтримка растрових форматів GIF, JPEG, TIFF, PCX, BMP, MrSID, PSD, ECW, BIL (снимки SPOT) и GRID (GRA, GRD).

ГІС сервер має забезпечувати розподілення просторових даних Центральної бази геоданних і надавати користувачам ГІС-функціональність шляхом використання ГІС-сервісів.

Програмне забезпечення для ГІС-аналізу повинно мати зручний інтерфейс для доступу до просторової інформації, пошуку та попереднього перегляду інформації, а також створення та управління метаданими.

Система моніторингу повинна реалізовувати сервісно-орієнтовану модель обробки, згідно до якої сервер надає послуги доступу до даних і їх обробки шляхом використання користувачами тематичних WEB-сервісів, які виконуються на сервері.

Номенклатура та кількість програмних продуктів, базових сервісів, модулів розширення та загальна архітектура системи формуються на етапі розробки пропозиції конкурсних торгів.

Повинні бути розроблені повні ілюстровані покрокові методичні вказівки  по виконанню робіт;

В поставку програмного забезпечення для ГІС-аналізу повинні входити:

–                      П’ять плаваючих (мережевих) ліцензій, які не мають обмежень по терміну дії, та забезпечує виконання всіх перерахованих вище функцій;

Надання послуг розподілене на такі етапи:

1-й етап – Розробка спеціалізованих АРМ та єдиного геоінформаційного ресурсу (геопорталу) включає в себе:

1. Поставка базової космічної зйомки та збір, систематизація, аналіз вхідної інформації про об’єкти ПЗФ для Системи екологічного моніторингу та розробки АРМ, що забезпечують функціонування та вирішення основних завдань.

2. Збір, систематизація, аналіз вхідної інформації про  об’єкти ПЗФ, наявної в структурних підрозділах Міністерства та інших джерелах (літописи природи, проекти організації територій природно-заповідного фонду, статистичні, картографічні матеріали та ін.).

3. Забезпечення трикратної, протягом 2009-2011 рр., космічної зйомки середньої розподільної здатності (5-10 м) всієї території ПЗФ України з урахуванням 5-ти кілометрових буферних зон. Для проведення моніторингу використовуються мультиспектральні (не менше 4-х спектральних каналів) космічні знімки.

4. Забезпечення одноразової, протягом 2009-2011 року, космічної зйомки високої розподільної здатності (0,5-2,5 м) найбільш важливих територій в межах природно-заповідного фонду (площа не меньш нiж 15000 кв.км.) для забезпечення детального моніторингу. Для проведення моніторингу використовуються мультиспектральні (не менше 4-х спектральних каналів) та панхроматичні космічні знімки.

5. Забезпечення одноразової космічної зйомки високої розподільної здатності (2-2,5 м) площі 20000 кв.км. з точністю позиціонування після виконання ортотрансформування не гірше 12 метрів на місцевості (точність М 1:25000) для забезпечення точного позиціонування космічних знімків середньої розподільної здатності. З метою створення геопідоснови для забезпечення точного позиціонування використовується панхроматична зйомка.

6. Розробка АРМ первинної обробки даних космічної зйомки, що використовується для виконання екологічного моніторингу територій та об’єктів природно-заповідного фонду. Поставка, встановлення та налаштування апаратного і програмного забезпечення АРМ необхідного для його функціонування.

a)                   Автоматизоване створення ортотрансформованих панхроматичних зображень з просторовою розподільною здатністю 2-3 м, шляхом фотограмметричної обробки космічних знімків. Система координат – UTM WGS-84. Ортотрансформовані зображення створюються для площі 20000 кв. км. в межах територій ПЗФ України з буферними зонами шириною 5 км.

b)                   Автоматизоване створення ортотрансформованих кольорових (мультиспектральних) зображень з просторовою розподільною здатністю 5 – 10 м, шляхом фотограмметричної обробки космічних знімків середньої розподільної здатності з використанням, в якості опорної інформації ортотрансформованих зображень з просторовою розподільною здатністю 2-3 м (див. пункт а). Система координат – UTM WGS-84. Створені ортотрансформовані зображення за 2009-2011 рр. повинні тричі покривати всю територію ПЗФ України з буферними зонами шириною 5 км.

c)                   Автоматизоване створення ортотрансформованих панхроматичних (чорно-білих) зображень з просторовою розподільною здатністю 0,5 м та мультиспектральних (кольорових) зображень з просторовою розподільною здатністю 2-2,5 м шляхом фотограмметричної обробки космічних знімків високої розподільної здатності. Система координат – UTM WGS-84.

d)                   Автоматизоване синтезування панхроматичних (0,5 м) та мультиспектральних (2-2,5 м) ортозображень з метою створення високодетальних (0,5 м) кольорових мультиспектральних зображень земної поверхні для високоточного моніторингу. Створені синтезовані зображення повинні покривати 6000 кв.км. в межах територій ПЗФ України з буферними зонами шириною 5 км.

e)                   Автоматизована підстройка гістограм для всіх видів отриманих ортозображень, для мультиспектральних знімків створення оптимальних варіантів кольорового синтезу (два варіанта: в природніх кольорах та у псевдокольорах – з ближнім ІЧ каналом) з метою найкращого представлення зображень земної поверхні для візуального дешифрування і аналізу. Підстроювання гістограм, створення кольорових синтезів повинні бути виконані для всіх територій ПЗФ України з буферними зонами шириною 5 км.

f)                    Формування безшовних мозаїчних кольорових зображень з розподільною здатністю на місцевості 5-10 м на базі різночасових ортотрансформованих зображень для повного представлення всіх територій ПЗФ України з буферними зонами шириною 5 км. Мозаїки виготовляються в природних тонах. Мозаїки повинні бути створені для всієї території ПЗФ України.

7. Розробка АРМ направленого на виявлення та картографування об’єктів, процесів та явищ, важливих при прийнятті управлінських рішень в процесах управління природно-заповідним фондом України. Поставка, встановлення та налаштування необхідного апаратного і програмного забезпечення.

a)                   Автоматизоване створення методами адитивного синтезу різночасових композитів, які найбільш контрастно відображають всі зміни на базі всіх космічних знімків, що використовуються. Композити створюються з двох різночасових знімків однієї й тієї ж території. Створення різночасових композитів з усіх ортозображень, що є в наявності, на всю територію ПЗФ України з буферними зонами шириною 5 км.

b)                   Автоматизоване виділення різних техногенних та природних об’єктів, розподілення територій ПЗФ України по ландшафтній структурі, типам природокористування з використанням методів спектральних класифікацій, об’єктно-орієнтованого дешифрування, розширеного використання цифрових моделей місцевості, рельєфу, що створюються на базі даних дистанційного зондування Землі. Автоматизоване дешифрування з використанням методів об’єктно-орієнтованого дешифрування комунально-побутового впливу на навколишнє середовище (несанкціоновані звалища). Автоматизоване дешифрування техногенно-розкритих грантів з використанням спектральних коефіцієнтів з наступною фільтрацією по моделям місцевості та топографічним цифровим картам. Відпрацювання технології дешифрування ландшафтної структури, типів природокористування на 3-х територіях ПЗФ України з буферними зонами шириною 5 км.

c)                   Автоматизоване та візуальне дешифрування по різночасовим композитам змін, що відбуваються на територіях ПЗФ України та в буферних зонах, створення векторних електронних картографічних шарів, які відображають зміни що відбуваються. Мається на увазі автоматизована спектральна класифікація отриманих різночасових композитів, автоматичну фільтрацію, генералізацію, векторизацію виявлених змін, автоматичне внесення в базу геоданних тих змін, які відбулися: площі та географічні характеристики, часовий цикл змін, їх якісні та кількісні характеристики (для вирубки: тип рубки, породи дерев, вік дерев, об’єм і т.д.)

Перелік об’єктів моніторингу:

  • Основні види впливу на лісовий фонд: суцільні та вибіркові рубки, рубки під інфраструктуру, основні види різких змін в лісовому фонді, площі пройдені вітровалами, пожежами, пошкоджені шкідниками та хворобами;
  • Місця розробки корисних копалин різних типів, ділянок розкритих грантів, включаючи супутні впливи на вміщаючи ландшафти;
  • Будівництво промислових, транспортних, сільськогосподарських, соціальних об’єктів різних типів на всіх фазах. включаючи супутні впливи на вміщаючи ландшафти;
  • Розвиток негативних природних та техногенно-спровокованих процесів: вітрова та водна ерозія, деградація ґрунтових ресурсів та рослинних асоціацій, осипні, зсувні та селеві процеси та пов’язані з ними руйнування, підтоплення, перезволоження та заболочення, засолення та опустелення.

Дешифрування змін для 25 територій ПЗФ України з буферними зонами шириною 5 км.

  • Комунально-побутовий вплив на середовище, в тому числі стан санкціонованих полігонів складування твердих відходів, місця несанкціонованого захоронення відходів (звалищ), комунальних стоків у водойми;

Дешифрування змін для всієї території ПЗФ України з буферними зонами шириною 5 км, покритої ортозображеннями високої розподільної здатності (не меньш нiж 15000 км.кв.)

8. Розробка, з урахуванням конкретних особливостей природно-заповідного фонду, АРМ направленого на статистичний, графо-статистичний аналіз моніторингової інформації отриманої за даними дистанційного зондування та інформації з усіх інших джерел, автоматизований розрахунок економічних та екологічних збитків від техногенних та природніх впливів на ландшафти

Автоматичне введенні інформації, що має та не має географічну компоненту, інформації з різних джерел, представлену як в різних електронних форматах, так і на твердих носіях. Сканування з наступним розпізнаванням та внесенням до бази даних текстових та табличних матеріалів. Сканування з наступним геопозиціонуванням, автоматичною векторизацію картографічних матеріалів по територіям ПЗФ: адміністративно-територіальний поділ, зони охорони, тематичні карти, ручна корекція отриманих картографічних шарів по даним дистанційного зондування Землі. Введення фотографічної, відеоінформації, інших мультимедіа-данних. Обробка та внесення до бази геоданних всіх матеріалів, що є в наявності по територіям ПЗФ України.

a)                   Створення тематичних карт розподілу змін по одиницям територіального поділу, по зонам використання територій ПЗФ, по часу формування на базі спільного аналізу інформації, створеної по космічним знімкам та даним, які надані замовником. Створення тематичних карт техногенного навантаження та природніх змін в цілому для всієї території ПЗФ України.  Створення тематичних карт по всім територіям ПЗФ України.

b)                   Спільний просторовий аналіз інформації про зміни, впливи, з усіма іншими видами тематичних карт, отриманих від замовника, або створених на основі матеріалів дистанційного зондування землі: породний склад та вік насаджень, кути схилів та експозиція схилів, наявність рекреаційних та унікальних об’єктів, розподіл червонокнижних видів і т. ін., з автоматизованим формуванням статистичних звітів, оцінкою небезпеки, рекомендацією по виправленню порушень. Розробка паспорта змін (порушень), який включає покомпонентну та сумарну оцінку екологічних ризиків, синтетичний безрозмірний коефіцієнт небезпеки. Аналіз по всім територіям ПЗФ України, створення екологічних паспортів по всім змінам (порушенням).

c)                   Розробка методики розрахунку економічних збитків, нанесених тими чи іншими видами змін з урахуванням постанови КМУ №521 від 21.04.1998 року. Розрахунок збитків для виявлених змін по запропонованій методиці. Розробка форми паспорту економічного збитку від змін (порушень). Інтерактивне формування паспортів економічного збитку по всім змінам (порушенням) в межах територій ПЗФ України.

9. Розробка єдиного геоінформаційного ресурсу (геопорталу):

a)                   Створення інформаційно-логічної схеми опису об’єктів ПЗФ;

b)                   Розробка переліку інформаційних шарів, що представлена у геопорталі;

с) наповнення бази даних інформацією, яка є у замовника та отриманою в процесі виконання роботи;

d) Розробка інтерфейсу спеціалізованих та стандартних звітів, форм, аналітичної графіки;

2-й етап – впровадження розробленої системи дистанційного зондування землі для проведення державного екологічного моніторингу з використанням засобів автоматизації та геоінформаційних систем на базі Мінприроди.

1.                   Інтеграція геопорталу у існуючий Веб-портал Мінприроди;

2.                   Встановлення та налаштування необхідного програмного забезпечення для функціонування розробленої системи моніторингу.

3.                   Апробація АРМ та геопорталу,

4.                   Навчання спеціалістів Мінприроди роботі з програмним забезпеченням АРМ та геопорталу, передача методик проведення мониторингу з використанням даних дистанційного зондування.

9. Матеріали, які подаються після закінчення надання послуг та її етапів:

Після кожного етапу надаються такі матеріали:

1-й етап:

–                      Звіт про виконання 1-го етапу послуги;

–                      Знімки поверхні Землі, які необхідні для виконання наступних етапів.

–                      Програмне забезпечення АРМ необхідного для його функціонування, встановлене на комп’ютерах замовника. Інсталяційний пакет на електронному носії;

–                      Документація користувача АРМ;

2-й етап:

–                      Встановлене на сервері, та налаштоване програмне забезпечення єдиного геоінформаційного ресурсу (геопорталу);

–                      Документація користувача геопорталу;

–                      Звіт щодо проведеної апробації системи моніторингу та навчання спеціалістів Мінприроди роботі з програмним забезпеченням системи моніторингу;

–                      Кошторис фактичних витрат та акт здачі-приймання робіт.

10. Порядок приймання послуги та її етапів:

Приймання-передача наданих послуг здійснюється поетапно у присутності представників Сторін, за Актами приймання-передачі наданих послуг в місці надання послуг.

11. Вимоги до розроблюваної документації:

Документація користувача системи моніторингу надається замовнику в друкованому вигляді – 3 примірники, та в електронному вигляді – компакт-диск (3 комплекти).

Програмне забезпечення системи моніторингу, у вигляді інсталяційного пакета на електронному носії – компакт-диск (3 комплекти).

Звіти, кошториси витрат та акти приймання-передачі послуг за результатами надання послуги надаються замовнику в друкованому вигляді – 3 примірники, в електронному вигляді – компакт-диск(3 комплекти).

Виконавець здійснює безкоштовний авторський супровід впродовж ___________ місяців (зазначається учасником, але не менше ніж 12 місяців) з дня прийняття закінченого програмного продукту замовником.

Замовник отримує виключні права на володіння, користування і розпорядження ліцензійним програмним забезпеченням, електронною базою даних, програмним забезпеченням створеним в процесі виконання роботи та документацією користувача створеного програмного продукту.

12. Вимоги до технічного захисту інформації з обмеженим доступом:

Захист інформації електронної бази даних повинен відповідати вимогам Держспецзв’язку України.